• aerial solutions

  Drone-eyes / eeGeMa is uw partner voor allerhande luchtopnames

  standaard tarieven

  Meer info
 • exacte opmetingen

  detailopmetingen van allerhande structuren

  Meer info
 • Inspectie van industriële sites en gebouwen
  Inspectie van industriële sites en gebouwen

  Allerhande opnames van industriële sites t.b.v. inspectiedoeleinden,...

  meer info

 • Landbouw- en landschapsinspecties
  Landbouw- en landschapsinspecties

  In kaart brengen van grote terreinen, visualisatie van gewassen,...

  meer info

 • Search & Rescue
  Search & Rescue

  Opzoeken van dieren en personen middels beeldvorming en thermische detectie

  meer info

 • Huur een piloot met drone

  Alle flexibiliteit en op uurbasis

  Meer info
 • Dak- en zonnepaneleninspectie
  Dak- en zonnepaneleninspectie

  Foto- en infraroodanalyse van woningen

  meer info

 • Vastgoedfotografie
  Vastgoedfotografie

  Vastgoedfotografie en terreinen voor verhuur/verkoop of andere doeleinden

  meer info

 • Inspectie van civiele constructies
  Inspectie van civiele constructies

  Bruggen, sluizen, uitwateringsconstructies,...

  meer info

 • Schade expertise

  Luchtfotografie en detailopnames voor vaststelling van storm en andere schade

  Meer info
Residentiële oplossingen Veilig & snel Waarom risico's nemen bij dakinspecties, controles van zonnepanelen of opnames vanuit de lucht? bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org lees verder
Vochtanalyse & thermografie advies & rapportering Warmtelek of vochtschade? We analyseren en zoeken naar de mogelijke oorzaak als onafhankelijke expert zodat deze kan verholpen worden. Bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org lees verder
Bedrijfsoplossingen steeds op maat van uw behoeften Samen met u gaan we de mogelijkheden na om aan uw vraag optimaal tegemoet te komen. Professionele service bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org

 

Mogelijke diensten
 • werfinspectie
 • Luchtfotografie
 • inspectie van industriële sites
 • Inspectie van civiele kunstwerken
 • ....
 • lees verder

eeGeMa – Drone-eyes neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van eeGeMa – Drone-eyes op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als dienstverlener vervult eeGeMa – Drone-eyes mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking is eeGeMa – Drone-eyes (Marc Gernaey – eenmanszaak).

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

WANNEER VERZAMELT EN VERWERKT EEGEMA – DRONE-EYESGEGEVENS?

eeGeMa – Drone-eyes verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies, het aanbieden diensten in kader van luchtfotografie of andere, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een overeenkomst. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT EEGEMA – DRONE-EYES?

eeGeMa – Drone-eyes verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met eeGeMa – Drone-eyes meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw behoeften m.b.t. onze dienstverleninigen in te schatten. Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de diensten waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT EEGEMA – DRONE-EYESGEGEVENS?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van dienstverleningsovereenkomsteb en de promotie van andere producten en diensten van eeGeMa – Drone-eyes zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR EEGEMA – DRONE-EYES?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een behoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de overeenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. 

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van eeGeMa – Drone-eyes.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

UW RECHTEN

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door eeGeMa – Drone-eyes voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van eeGeMa – Drone-eyes, kan u dit melden via het e-mailadres dat u kan terugvinden op onze contactpagina of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via het e-mailadres dat u kan terugvinden op onze contactpagina, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

eeGeMa – Drone-eyes behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

22 februari 2020