• aerial solutions

  Drone-eyes / eeGeMa is uw partner voor allerhande luchtopnames

  standaard tarieven

  Meer info
 • exacte opmetingen

  detailopmetingen van allerhande structuren

  Meer info
 • Inspectie van industriële sites en gebouwen
  Inspectie van industriële sites en gebouwen

  Allerhande opnames van industriële sites t.b.v. inspectiedoeleinden,...

  meer info

 • Landbouw- en landschapsinspecties
  Landbouw- en landschapsinspecties

  In kaart brengen van grote terreinen, visualisatie van gewassen,...

  meer info

 • Search & Rescue
  Search & Rescue

  Opzoeken van dieren en personen middels beeldvorming en thermische detectie

  meer info

 • Huur een piloot met drone

  Alle flexibiliteit en op uurbasis

  Meer info
 • Dak- en zonnepaneleninspectie
  Dak- en zonnepaneleninspectie

  Foto- en infraroodanalyse van woningen

  meer info

 • Vastgoedfotografie
  Vastgoedfotografie

  Vastgoedfotografie en terreinen voor verhuur/verkoop of andere doeleinden

  meer info

 • Inspectie van civiele constructies
  Inspectie van civiele constructies

  Bruggen, sluizen, uitwateringsconstructies,...

  meer info

 • Schade expertise

  Luchtfotografie en detailopnames voor vaststelling van storm en andere schade

  Meer info
Residentiële oplossingen Veilig & snel Waarom risico's nemen bij dakinspecties, controles van zonnepanelen of opnames vanuit de lucht? bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org lees verder
Vochtanalyse & thermografie advies & rapportering Warmtelek of vochtschade? We analyseren en zoeken naar de mogelijke oorzaak als onafhankelijke expert zodat deze kan verholpen worden. Bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org lees verder
Bedrijfsoplossingen steeds op maat van uw behoeften Samen met u gaan we de mogelijkheden na om aan uw vraag optimaal tegemoet te komen. Professionele service bel 0478 88 04 12 of mail info@eegema.org

 

Mogelijke diensten
 • werfinspectie
 • Luchtfotografie
 • inspectie van industriële sites
 • Inspectie van civiele kunstwerken
 • ....
 • lees verder

eeGeMa/Drone-eyes, is een eenmanszaak van Marc Gernaey met als adres Meusegemstraat 20, 1861 Wolvertem. Het BTWnr is BE0824.277.987.

eeGeMa/Drone-eyesbiedt diensten aan de klant, en handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Waar in deze verkoopvoorwaarden verwezen wordt naar de klant wordt gedoeld op de klant als natuurlijk persoon, de klant als rechtspersoon of de natuurlijk persoon die de klant vertegenwoordigt.

Tussen de klant en eeGeMa/Drone-eyesgelden over en weer rechten en plichten op basis van de Overeenkomst die ontstaat door het doorlopen van het bestelproces. De gemaakte afspraken dienen steeds te worden aangevuld met deze vermeld in deze Verkoopvoorwaarden.

Artikel 1. Wie mag bestellen en geldigheid

 1. Een klant moet minstens 18 jaar zijn om een bestelling te mogen plaatsen.
 2. Een bestelling geplaatst namens de klant is in principe bindend.
 3. eeGeMa/Drone-eyesmag van de klant verwachten dat gepaste maatregelen genomen worden om te voorkomen dat niet-bevoegden namens de klant een bestelling plaatsen.
 4. eeGeMa/Drone-eyesmag een bestelling steeds weigeren.

Artikel 2. Wijze van het plaatsen van een bestelling

 1. De klant meldt middels een email zijn/haar behoeften en kan hierbij van eeGeMa/Drone-eyeseen geschreven offerte ontvangen. Op de website www.eegema.orgen www.drone-eyes.bekan de klant richttarieven raadplegen alsook voorbeelden en voorwaarden raadplegen op welke manieren eeGeMa/Drone-eyesproducten aanlevert.
 2. Na akkoord van de offerte middels handtekening geldt er een Overeenkomsttussen Klant en eeGeMa/Drone-eyesen zal de klant gecontacteerd worden door eeGeMa/Drone-eyeszodat kan aangeven worden waar en hoe eeGeMa/Drone-eyesaan de slag kan. Deze Verkoopvoorwaarden zijn op deze Overeenkomst van toepassing.

Artikel 3. De opdracht gebeurt steeds binnen de eisen van de luchtvaartwetgeving

 1. Na ontvangst van de getekende offerte beoordeelt eeGeMa/Drone-eyesof en onder welke voorwaarden op de aangewezen locatie een vlucht kan worden uitgevoerd. Voor de vlucht kan het noodzakelijk zijn om toestemming te vragen aan de luchtvaart- en/of andere autoriteiten.
 2. eeGeMa/Drone-eyesbehoudt zich het recht voor een overeenkomst kosteloos te annuleren wanneer de drone operator aangeeft dat de vlucht niet kan worden uitgevoerd. Een annulering ontvangt de klant per e-mail binnen 5 werkdagen volgende op de dag waarop eeGeMa/Drone-eyesde volledige gegevens van de odracht en locatie van de klant heeft ontvangen. Bij annulatie door eeGeMa/Drone-eyes zijn er natuurlijk geen kosten die in rekening worden gebracht.
 3. Ook al kan de vlucht uitgevoerd worden, moet er rekening gehouden worden met weersomstandigheden en de vrijgave van het luchtruim door het DGLV die het onmogelijk kunnen maken om de vlucht uit te voeren op het afgesproken tijdstip. In dat geval wordt een nieuwe afspraak gemaakt zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Het is aan de drone operator om de uiteindelijke beslissing te nemen of een vlucht al of niet kan uitgevoerd worden en deze moet aanvaard worden door de klant. 

Artikel 4. Wijzigingen van afspraken

 1. Nadat de afspraak gemaakt is, kan de klant deze niet meer annuleren. Tot 2 dagen voor het afgesproken tijdstip kan via GSM 0478 88 04 12 wel tijd, locatie of inhoud worden gewijzigd voor zover er hiervoor niet reeds kosten werden gemaakt door eeGeMa/Drone-eyes door het aanvragen van toestemming aan het DGLV. Is dit wel gebeurd, dient de klant deze kost integraal te betalen indien deze niet meer kan worden aangepast. De kost hiervan staat steeds in de offerte.
 2. Indien de klant de wijziging pas doorgeeft in de laatste 48 uur voor het afgesproken tijdstip, dan moet de klant de oorspronkelijke factuur integraal betalen los van eventuele bijkomende kosten voor een nieuw tijdstip/locatie/opdracht. 

Artikel 5. De vlucht mogelijk maken voor eeGeMa/Drone-eyes

 1. De klant zorgt ervoor dat de drone operator van eeGeMa/Drone-eyesop het afgesproken tijdstip toegang heeft tot de locatie en begeleid deze voor zover noodzakelijk. eeGeMa/Drone-eyesbehoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen als de drone operator niet op het afgesproken tijdstip ontvangen wordt.
 2. De klant informeert eeGeMa/Drone-eyesop voorhand indien rekening gehouden moet worden met bijzonderheden. Denk hierbij onder meer aan de situatie dat de drone operator speciale voorzorgen moet voorzien om zich over niet-publiek terrein te verplaatsen om op de 
 3. eeGeMa/Drone-eyesinformeert de klant op voorhand zo volledig en goed mogelijk over de maatregelen die op locatie nodig zijn om de vlucht veilig te kunnen uitvoeren. Voor zover relevant, is het aan de klant om vooraf toestemming te vragen voor het bewegen over en/of verblijven op/in en/of vliegen boven onroerend goed van derden.
 4. De klant moet altijd rekening houden met mogelijke aanvullende of afwijkende instructies van de drone operator ter plaatse. Deze instructies moeten door de klant steeds worden opgevolgd opdat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd.
 5. De klant mag de werkzaamheden van de drone operator op geen enkele manier hinderen anders moet de vlucht geannuleerd/gestopt worden.
 6. Voor de drone operatie is er voor een opstijg en landingsplaats ruimte nodig die ter beschikking moet worden gesteld. Deze ruimte bedraagt idealiter minimaal 5x5m.
 7. eeGeMa/Drone-eyesmoet op voorhand door de klant geïnformeerd worden als er omstandigheden zijn die bijzondere (veiligheids-)risico’s meebrengen voor de drone (operator), zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
 8. De klant kan eeGeMa/Drone-eyesgeen kosten in rekening brengen die de klant moet maken om de drone operator in staat te stellen om de werkzaamheden uit te voeren. De kosten eigen aan de vlucht zoals toelating door de DGLV staan steeds vermeld in de offerte.
 9. Als de drone operator door toedoen of nalaten van de klant werkzaamheden niet kan uitvoeren dan kan eeGeMa/Drone-eyesde offertekosten alsnog in rekening brengen.

Artikel 6. Beschikbaarheid van het eindproduct

 1. De klant ontvangt binnen de kortst mogelijk termijn de/het bestelde foto’s, film, 2D- of 3D-model en dit steeds in onderling overleg.
 2. De klant dient binnen 5 dagen na ontvangst van het eindproduct te controleren of het voldoet aan de afspraken die hierover met eeGeMa/Drone-eyeszijn gemaakt, althans aan de eisen die hiervoor in het normale handelsverkeer gelden. Voldoet het product niet dan dient de klant binnen deze termijn hiervan melding te maken via mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 3. Blijkt een gebrek aan het eindproduct te wijten aan een toedoen of nalaten van eeGeMa/Drone-eyes, dan zal eeGeMa/Drone-eyesop ieder redelijk verzoek hiertoe, de vlucht opnieuw uitvoeren en ontvangt de klant alsnog een eindproduct zonder gebreken. Blijkt echter dat kwaliteitsvermindering van het product is toe te rekenen aan de klant, dan komt dit voor eigen rekening.
 4. Laat de klant na om een gebrek te melden binnen de termijnen genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, dan vervalt het recht op herstel/terugbetaling/schadevergoeding.
 5. eeGeMa/Drone-eyeslevert het product aan in de meest gangbare bestandsformaten.
 6. Het is aan de klant om ervoor te zorgen dat deze de nodige installatie en software heeft om met de aangeleverde bestandsformaten te kunnen werken.

Artikel 7. Facturatie, betaling en verzuim

 1. Alle prijzen gehanteerd door eeGeMa/Drone-eyeszijn exclusief BTW.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door eeGeMa/Drone-eyesafzonderlijk worden gefactureerd.
 3. De klant dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of onder curatele plaatsing, worden vorderingen op/verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 6. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de klant zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De klant is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. In geval van (betalings)verzuim is eeGeMa/Drone-eyesgerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst met de klant en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft eeGeMa/Drone-eyesrecht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €150 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de tegenpartij.

Artikel 8. Intellectuele rechten en eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan behoren toe aan eeGeMa/Drone-eyes. eeGeMa/Drone-eyesbehouden het recht om de intellectuele eigendomsrechten te exploiteren. Dit gebruiksrecht is eeuwigdurend, onherroepelijk en internationaal. Bij exploitatie eerbiedigen eeGeMa/Drone-eyeszowel eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden als privacy rechten.
 2. De klant verkrijgt van eeGeMa/Drone-eyeseen eeuwigdurend, onherroepelijk, internationaal en overdraagbaar gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat ook het recht tot openbaar maken en verveelvoudigen.
 3. Het is eeGeMa/Drone-eyestoegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten op het product. 

Artikel 9. Eerbiedigen van intellectuele eigendomsrechten van derden

 1. Voordat het uitvoeren een vlucht kan aangevat wordt, vraagt de klant zo nodig toestemming voor het maken van de opnames aan eventuele derden die intellectuele eigendomsrechten hebben op het object waarvoor klant de opdracht gegeven heeft. Houdt de derde het maken van de opnames tegen dan blijft artikel 4 onverminderd van toepassing.
 2. De klant vrijwaart eeGeMa/Drone-eyesvolledig van aansprakelijkheid in geval een derde als bedoeld in lid 1 van dit artikel een vordering aanhangig gemaakt jegens eeGeMa/Drone-eyes. Zodra de derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens eeGeMa/Drone-eyes, verleent de klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.

Artikel 10. Privacy

 1. eeGeMa/Drone-eyesrespecteert de privacy van (de medewerkers van) de klant. eeGeMa/Drone-eyesbehandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. eeGeMa/Drone-eyestreft gepaste technische en organisatorische voorzieningen ter bescherming van persoonsgegevens die het ontvangt van de klant.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacy verklaring en het cookie beleid welke te vinden zijn op www.eegema.orgof www.drone-eyes.be

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. eeGeMa/Drone-eyesen de klant verplichten zich de informatie die zij van elkaar krijgen tijdens de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, niet voor een ander doel te gebruiken dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. eeGeMa/Drone-eyesen de klant verplichten zich om (hulp)personen die zij inzetten bij de uitvoering van deze overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als bedoeld in dit artikel.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover:
  1. de verkregen informatie van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is door deze geheimhoudingsplicht te schenden,
  2. de andere partij de informatie zelfstandig ontwikkelt zonder gebruikmaking van de verkregen informatie;
  3. de andere partij de informatie rechtmatig van een derde verkrijgt die zelf niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden, of
  4. de andere partij op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie, openbaar moet maken. Indien niet verboden laat de openbarende partij de andere partij weten dat het de informatie op deze grond deelt.
 4. Onverminderd het vorengaande en voor zover toegestaan door (privacy-)wetgeving mag eeGeMa/Drone-eyesde klant-gegevens ook gebruiken om de klant commercieel te benaderen.
 5. Onverminderd het vorengaande is eeGeMa/Drone-eyesbevoegd de naam van de klant op te nemen op een lijst van referenties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

 1. eeGeMa/Drone-eyesen de klant hebben in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer:
  1. door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de andere partij in staat van faillissement is verklaard;
  2. de onderneming van de andere partij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
  3. de onderneming van de andere partij fuseert of wordt overgenomen;
  4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; en/of
  5. zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

In deze gevallen worden vorderingen op de andere partij bovendien onmiddellijk opeisbaar.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van de klant worden de vorderingen van eeGeMa/Drone-eyesop de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien eeGeMa/Drone-eyesde nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 2. eeGeMa/Drone-eyesbehoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. eeGeMa/Drone-eyesdoet haar best zo snel mogelijk te leveren. Duurt het leveren langer, dan kan de klant eeGeMa/Drone-eyeshiervoor niet aansprakelijk stellen.
 2. eeGeMa/Drone-eyesis conform de wettelijke verplichting verzekerd voor schade aan derden veroorzaakt door de RPA’s. De klant moet eventuele schade veroorzaakt door een drone, binnen de 24u melden aan eeGeMa/Drone-eyes. De aansprakelijkheid van eeGeMa/Drone-eyesvoor schade veroorzaakt door de drone is beperkt tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitgekeerd. 
 3. Voor andere schade veroorzaakt door eeGeMa/Drone-eyesdan die bedoeld in lid 2 van dit artikel kaneeGeMa/Drone-eyesaansprakelijk worden gesteld, tenzij deze gedekt is door een verzekering van eeGeMa/Drone-eyes.
 4. Veroorzaakt eeGeMa/Drone-eyesschade op een andere manier dan beschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, dan is eeGeMa/Drone-eyesslechts aansprakelijk voor de directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van eeGeMa/Drone-eyesen niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan eeGeMa/Drone-eyesuitkeert, of anders de hoogte van het factuurbedrag of €1000,- indien dit lager is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die de klant moet maken om een prestatie van eeGeMa/Drone-eyesaan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Verkoopvoorwaarden; en/of
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de schade lijdende klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Verkoopvoorwaarden.
 1. eeGeMa/Drone-eyesis nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van eeGeMa/Drone-eyes, schade wegens door eeGeMa/Drone-eyesgegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 2. eeGeMa/Drone-eyesis niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor disfunctioneren van eventuele gebruikte software en/of cloudtoepassingen. De klant moet zelf de nodige gepaste maatregelen nemen om eventueel dataverlies te voorkomen. eeGeMa/Drone-eyesis niet aansprakelijk bij verlies van data en kan niet worden verplicht om de gevraagde data/product een 2de keer aan te leveren.
 3. eeGeMa/Drone-eyesis niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de eeGeMa/Drone-eyes-website en is niet aansprakelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website wegens andere redenen.
 4. eeGeMa/Drone-eyesneemt voor de beveiliging van gegevens van de klant en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van eeGeMa/Drone-eyeskan worden verwacht. eeGeMa/Drone-eyesis niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door eeGeMa/Drone-eyesbetrachte zorg. eeGeMa/Drone-eyesis daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart eeGeMa/Drone-eyesvoor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door eeGeMa/Drone-eyes, (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Zodra een derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens  eeGeMa/Drone-eyes, verleent de klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.
 2. De klant vrijwaart eeGeMa/Drone-eyes, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met schending van privacy rechten door exploitatie van het door eeGeMa/Drone-eyesgeleverde product door de Klant. Zodra een derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens eeGeMa/Drone-eyes, verleent de klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.
 3. De klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de risico’s bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel en artikel 9.
 4. Klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen schade te beperken. 

Artikel 15. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de klant heeft jegens eeGeMa/Drone-eyes, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet.

Artikel 16. Wijzigingen

 1. Afwijkingen van de overeenkomst en verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. Indien de klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met eeGeMa/Drone-eyesvan toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door eeGeMa/Drone-eyesniet aanvaard en prevaleren de Verkoopvoorwaarden van eeGeMa/Drone-eyes, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 3. eeGeMa/Drone-eyesbehoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan de klant. De meest actuele versie van de verkoopvoorwaarden is te vinden op de website. Door bezoek aan de website wordt de klant op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.
 4. Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden nietig blijkt, wordt vernietigd, dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven eeGeMa/Drone-eyesen de klant wel gebonden aan de overige bepalingen uit de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden. eeGeMa/Drone-eyeszal de (ver)nietig(d)e dan wel onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van deze Verkoopvoorwaarden.
 5. Blijkt een bepaling uit de overeenkomst (ver)nietig(baar) of onverbindend dan zullen de overige bepalingen van de overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. eeGeMa/Drone-eyeszal een vervangende bepaling voorstellen waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van de Overeenkomst. De klant mag het voorstel niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 17. Nawerking

Onderdelen uit de overeenkomst tussen eeGeMa/Drone-eyesen de klant, inclusief deze Verkoopvoorwaarden, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst bindend, voor zover dit uitdrukkelijk is afgesproken of volgt uit de aard van de onderdelen zelf.

Artikel 18. Overdracht

Het is de klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van eeGeMa/Drone-eyeste hebben verkregen, rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst of Verkoopvoorwaarden, aan derden over te dragen.

Artikel 19. Overige

 1. De administratie van eeGeMa/Drone-eyesgeldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van hetgeen is overeengekomen, of aan eeGeMa/Drone-eyesis gemeld/medegedeeld. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 2. Op de overeenkomst tussen de klant en eeGeMa/Drone-eyes, en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Belgisch recht van toepassing.
 3. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, leggen partijen voor aan de rechtbank van Brussel.